Vítejte na stránkách studia břišních tanců

Nejnovější aktuality

Kurzy na II. pololetí školního roku zde

Kurzy na II. pololetí školního roku 2014/2015, naleznete v sekci Kurzy, kde se budete moci přihlásit.

Přihláška do kurzu

1
1
2
2
3
3

Všeobecné obchodní podmínky k účasti na tanečních lekcích (dále VOP)

Tyto obchodní podmínky se uzavírají mezi Petrou Kubáskovou, IČ 88346137 (dále jen provozovatel) a objednatelem, který uzavírá tuto objednávku a stává se také účastníkem kurzu (dále jen zákazník).

I. Úvodní ustanovení

 1. K uzavření objednávky je třeba vyjádřit souhlas s těmito VOP a nadále se jimi řídit.
 2. Tato objednávka se uzavírá mezi dvěma fyzickými osobami a řídí se občanským zákonníkem. Je-li jakýkoliv bod těchto VOP v rozporu se zákonem, je tento bod neplatný. Ostatní body těchto VOP jsou i nadále platné.

II. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Odeslaná objednávka je závazná a zákazník se zavazuje uhradit kurzovné nejpozději do 14-ti dnů od uzavření objednávky nebo do započetí kurzu (podle toho, co nastane dříve), není-li v objednávce uvedeno jinak, a to jedním z možných způsobů uhrady, které jsou uvedeny v instrukcích. Úhradou se rozumí připsání částky na bankovní účet poskytovalate služby.
 2. Neobdrží-li zákazník instrukce e-mailem během jedné hodiny od uzavření objednávky, je povinnen se na instrukce dotázat kontaktováním provozovatele. Způsoby kontaktování jsou uvedeny na tomto webu v sekci Kontakt. Na včas neuhrazené objednávky z důvodu neobdržení instrukcí nebude brán zřetel.
 3. Vynechá-li zákazník jednu či více lekcí, může si tyto lekce nahradit v jiných kurzech, pokud se pořádají. Vynechané lekce nelze přenést do dalších kurzů v jiném pololetí, ani vrátit částku za tyto kurzy.
 4. Nedostaví-li se zákazník na lekci včas či lekci předčasně opustí, neposkytuje se žádná náhrada za čas, po který se lekce neúčastnil.
 5. Chová-li se zákazník v rozporu s VOP provozovatele či místními podmínkami zařízení, kde jsou lekce pořádány, může být lektorem či osobou odpovědnou za provoz zařízení, z lekce vykázan a to bez nároku na náhradu.
 6. Na kurz se smí dostavit pouze osoba, na jejíž jméno je objednávka uzavřena. Permanentka není přenosná na jiné osoby. V případě pochybností, zda je osoba účastnící se lekce osobou uvedenou na permanentce, má lektor právo ověřit totožnost osoby platným dokladem totožnosti.
 7. Nechce-li se již zákazník nadále účastnit kurzu ze zdravotních důvodů, které mu neumožňují vykonávat tance, může být vrácena poměrná část kurzovného, avšak pouze v případě, že tuto skutečnost doloží (např. lékařskou zprávou) a že mu tato neschopnost nebyla známa předem již v době přihlášení do kurzu a zároveň pouze v případě, že se stejného kurzu ve chvíli, kdy o vrácení peněz žádal, účastní minimálně 5 dalších zákazníc.
 8. Zákazník nesmí během pořádání lekcí obtěžovat ostatní účastníky lekce (např. nepřiměřeným hlukem či zápachem apod.). V takovém případě bude zákazník lektorem vykázán bez nároku na náhradu.
 9. Zákazník se nesmí na lekci dostavit ve stavu, kterým by obtěžoval či ohrožoval sebe nebo ostatní účastníky lekce, zejména s alkoholem v krvi či pod vlivem návykových látek. V takovém případě bude zákazník lektorem vykázán bez nároku na náhradu.
 10. Zákazník nesmí na lekci přinášet předměty, které by mohli ohrozit majetek či zdraví provozovatele, lektora či ostatních účastníků lekce nebo poškodit vybavení zařízení, kde se lekce pořádá, zejména přinášet ostré předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny, alkohol apod. Výjimkou jsou situace, kdy takové předměty vyžaduje samotné téma lekce (např. tance při svíčkách atp.).
 11. Všechna tato práva a povinnosti mohou být upraveny dohodou mezi oběma stranami.

III. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je povinnen poskytnout lekce kurzu tance v termínech stanovených kalendářem kurzu a časem pořádání kurzu a na místě stanoveném v popisu kurzu.
 2. Provozovatel je oprávněn neuskutečnit lekci z jakéhokoliv důvodu (nemoc lektorky, neplánované uzavření zařízení, kde se kurzy pořádají atd.) a je povinnen tuto skutečnost oznámit nejpozději 24 hodin před započetím kurzu formou e-mailu či SMS na kontaktní adresu / číslo uvedené v objednávce. Neuskutečněné lekce budou nahrazeny v plném rozsahu dalším termínem a konec kurzu se posune o jeden týden. Provozovatel není povinnen vrátit poměrné kurzovné za tuto lekci, pokud tuto skutečnost oznámil včas stanoveným způsobem a pokud nebyli takto vynechány více než 2 lekce v daném kurzu.
 3. Provozovatel neposkytuje lekce ve státní svátky. Lekce, které připadají na datum státního svátku se posouvají na další termín.
 4. Všechna tato práva a povinnosti mohou být upravena dohodou mezi oběma stranami.

IV. Reklamace

 1. V případě, že je zákazník nespokojen s průběhem lekce či kurzu, může vznést reklamaci. Reklamaci je povinnen podat písemně na adresu provozovatele nejpozději následující pracovní den po konání lekce, vůči které chce vznést reklamaci, nebo následující pracovní den po skončení kurzu. V písemné reklamaci je třeba uvést, zda chce reklamovat pouze danou lekci, či již nechce z důvodu nespokojenosti v kurzu pokračovat.
  1. Reklamuje-li zákazník lekci a chce nadále pokračovat ve výuce, bude reklamace uznána, pokud bude uveden důvod nespokojenosti. V takovém případě má zákazník právo si lekci nahradit v jiném kurzu po obdržení kladného vyjádření provozovatele vůči reklamaci písemnou formou, je-li jiný kurz pořádán. Zákazník má tuto reklamaci právo vznést pouze jednou za objednaný kurz. Je-li nadále nespokojen, může vznést reklamaci, ale nebude již nadále pokračovat (viz následující bod).
  2. Reklamuje-li zákazník lekci a nechce nadále pokračovat ve výuce, jeho reklamace bude uznána pouze v případě, vznesou-li na tento kurz reklamaci další 2 zákazníci v následujích 20-ti dnech. Po obdržení písemného vyjádření o uznání reklamace mu již nebude umožněno navštěvovat žádné lekce pořádané provozovatelem, ani se přihlásit na další lekce a zákazníkovi bude vrácena poměrná část kurzovného včetně kurzovného za lekci, po které reklamaci vznesl. Zákazník má právo navštěvovat lekce do doby, dokud neobdrží oznámení o uznání reklamace. V případě, že se zákazník již neúčastní lekcí, nebude mu za tyto lekce poskytnuta náhrada, pokud nebude reklamace uznána.
 2. Zákazník má právo uplatnit náhradní lekci nejpozději 3 měsíce po obdržení kladného vyjádření reklamace. Pokud tak neučiní, právo na náhradní lekci ztrácí.
 3. Zákazník je povinnen vznést reklamaci doporučeným dopisem. Reklamace podané jinou formou nejsou platné.
 4. Provozovatel se zavazuje odeslat (tj. podat na místní poštu) písemné oznámení u výsledku posouzení reklamace nejpozději 30. den ode dne následujícího po dni, kdy obdržel reklamaci od zákazníka. V případě, že tak neučiní, je reklamace považována za kladně vyřízenou.

V. Ukončení činnosti

 1. Ukončí-li provozovatel činnost a nebude již nadále poskytovat kurzy tance, zavazuje se vrátit poměrnou částku za neuskutečné lekce nejpozději 30 dní po ohlášení konce činnosti. V případě, že provozovatel nevrátí poměrnou část v tomto termínu, má zákazník právo na úrok z nevrácené částky ve výši 0.05% za každý den po tomto termínu, je však povinnen oznámit skutečnost, že ještě postrádá částku, která mu měla být navrácena, písemnou formou a to nejpozdějí 7 dní po uplynutí této 30-ti denní lhůty. Pokud tak, neučití, ztrácí právo na úrok z prodlení (nikoliv dlužnou částku).
 2. Zákazník má právo požadovat v případě ukončení činnosti také poměrnou částku za lekce, které mu měli být nahrazeny v rámci uznané reklamace.
 3. Nepřihlásí-li se zákazník písemně o tuto dlužnou částku do zákonem stanovené promlčecí lhůty 2 let, propadá jeho nárok na vrácení dlužné částky.

Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: Petra Kubásková, se sídlem Nad přehradou 407, 109 00 Praha, IČO: 88346137, na základě živnostenského opravnění, e-mail: noya@noya.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

Preambule

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných správci uživatelem při registraci a odběru služeb Noya.cz a návštěvníkem webu v rámci komunikace se správcem. Nevztahují se na zpracování osobních údajů na základě udělení souhlasu.

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ REGISTRACE/OBJEDNÁVKY

 1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.
 2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:
  • účel: vyřízení objednávky kurzu břišních tanců a navazujících smluvních či zákonných povinností, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvními povinnostmi; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 1 rok
  • účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.
 3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.
 4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:
  • lektorce kurzu, na který se vztahuje vaše objednávka za účelem komunikace a vedení prezence,
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace, antivirový program apod.),
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwearu - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
  • účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,
  • daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,
  • poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,
  • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
  • případně další osoby, vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu a průběhu kurzu.
 5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit použijte tuto adresu noya@noya.cz.

II. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správci přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce; (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: noya@noya.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam kurzů, které chcete objednat

Před pokračováním v objednávce prosím nejdříve vyberte kurz, na který se chcete přihlásit, na předchozí straně. Vraťte se zpět kliknutím na odkaz "Chci vybrat další kurzy".

Údaje o objednavateli

Zde prosím pravdivě vyplňte všechny požadované údaje k dokončení objednávky.

Křestní jméno:
Příjmení:
E-mailová adresa:
Telefon:Objednávka uzavřena

Vaše objednávka byla úspěšně uzavřena. Děkujeme!

Na Váš e-mail byly zaslány další instrukce včetně informací o úhradě kurzovného.

Celková cena vybraných kurzů:
0,- Kč/0,- Kč
Počkejte prosím, načítám stránku ...

Připravuje se uživatelská sekce pro lektory i tanečnice ...